Advocaat schuldsanering direct geregeld

Schuldsanering (WSNP) Pro Deo Advocaat

Als u in de schuldsanering zit en de schuldsanering of WSNP wordt afgewezen door de rechter, kunt u in hoger beroep. Dit moet door een advocaat gebeuren. U heeft dan recht op een pro-deo advocaat, ook wel 'gratis advocaat', 'toevoeging' of 'advocaat van onvermogen' genoemd.

In het pro-deo systeem betaalt iedereen een eigen bijdrage. Als u in de schuldsanering zit, dan is de laagst mogelijk eigen bijdrage van toepassing. Onafhankelijk van uw inkomen of het bij uw bewindvoerder gespaarde vermogen. Als u een bijstandsuitkering heeft kunt u wellicht bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage. In het andere geval kunt u uw bewindvoerder vragen het bedrag voor te schieten.

Klik hier voor direct gratis contact met een ervaren advocaat in schuldsanering

Voor toelating tot een schuldenregeling (de aanvraag zelf) krijgt u geen pro deo advocaat. U heeft wel recht op gefinancierde rechtsbijstand door een toevoeging (prodeo advocaat) in onder andere navolgende gevallen:

 

 

WSNP Advocaat Contactformulier

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Schuldsanering Afgewezen: Video's

Schuldsanering toevoegbeleid (Raad Rechtsbijstand)

Schuldsanering Toevoegbeleid Raad voor Rechtsbijstand Afbetalingsregeling / kwijtschelding (geen toevoeging) Voor rechtsbijstand ter zake van het treffen van een afbetalingsregeling of het kwijtschelden van een schuld voeg je niet toe (artikel 28 Wrb/ artikel 7 Brt). Ook voor het bezwaar of beroep tegen de weigering tot kwijtschelding van een schuld voeg je niet toe. Je wijst deze af met tekstcode 137, omdat juridische bijstand van een advocaat niet noodzakelijk is. 1. Aanbieden akkoord in buitengerechtelijke schuldregeling (minnelijk traject) Aanbod schuldregeling (geen toevoeging) Je verstrekt geen toevoeging voor een aanbod tot een buitengerechtelijke schuldregeling door een advocaat of bewindvoerder Wsnp. Zie achtergrondinformatie onder ‘1’. Rechtzoekende kan dit zelf of met behulp van een voorliggende voorziening, zoals de gemeente of door de gemeente gemandateerde instellingen. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 192. Weigering in behandeling nemen door gemeente (toevoeging) Je verstrekt een toevoeging voor bezwaar weigering in behandeling nemen c.q. afwijzing van een aanvraag om schuldhulpverlening door of namens een gemeente. Dit geldt ook voor bezwaar tegen de tussentijdse beëindiging van de schuldhulpverlening. Aanbieden buitengerechtelijk akkoord na faillissement Als de failliet een buitengerechtelijk akkoord wil aanbieden aan de schuldeisers, dan wijs je de aanvraag af met tekstcode 130. Rechtzoekende kan zelf met behulp van de curator voor zijn belangen opkomen. Instrumenten minnelijk traject Wettelijke instrumenten in het minnelijk traject, zie achtergrondinformatie onder ‘3’: - moratorium - voorlopige voorziening - dwangakkoord Om gebruik te kunnen maken van deze instrumenten is het noodzakelijk dat een aanvraag Wsnp is of wordt ingediend (zie paragraaf 2). Moratorium (artikel 287b Faillissementswet, wel toevoeging) Voor een voorlopige voorziening procedure bij de insolventierechter in een dreigende situatie, moratorium (artikel 287b Fw) kun je een toevoeging verstrekken, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - ondertekende overeenkomst tot schuldhulpverlening - aanzegging met datum van afsluiting/ontruiming woning of - afsluiting levering gas/water/elektra De laagste eigen bijdrage op grond van artikel 4 Bebr is hier niet van toepassing. Voorlopige voorziening ( art. 287 lid 4 Faillissementswet (wel een toevoeging) Wanneer zich na indiening van een Wsnp-verzoek bij de rechtbank of vlak voor afronding van het schulphulpverleningstraject een dreigende situatie voordoet die de toelating of uitvoering van het wettelijk traject kan frustreren, kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de insolventierechter. Je verstrekt een toevoeging voor deze voorlopige voorziening, na overlegging van een bewijsstuk waaruit de dreiging blijkt. Er is bijvoorbeeld sprake van een dreigende situatie bij: · beslaglegging inboedel · gijzeling · inname rijbewijs · ontruiming · afsluiting gas/elektra Er is geen sprake van een dreigende situatie bij schuldeisers met recht van parate executie. Bijvoorbeeld bij executieverkoop van koopwoning. Dreigende executie staat een Wsnp-regeling niet in de weg. Dwangakkoord art. 287a Faillissementswet (wel een toevoeging) Heeft de rechtzoekende slechts één schuldeiser dan is het aanbieden van een dwangakkoord niet mogelijk. Je wijst een aanvraag toevoeging af met tekstcode 185. Zijn er meerdere schuldeisers en één of meer weigeren akkoord te gaan met het voorgestelde aanbod in het minnelijk traject, kan een rechtzoekende de rechtbank vragen de schuldeiser(s) alsnog te dwingen in te stemmen. Dit is het dwangakkoord. Je verstrekt een toevoeging voor een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord als er een reëel uitzicht is op schuldregeling. De advocaat stuurt daartoe een kopie van de crediteurenlijst uit het minnelijk traject mee. 2. Wet schuldsanering natuurlijke personen Aanvraag Wsnp (Art. 284 Faillissementswet, geen toevoeging) Je verstrekt geen toevoeging voor de aanvraag van een wettelijke schuldsaneringsregeling, rechtzoekende kan dit zelf. Zie achtergrondinformatie onder “4”. Je wijst de aanvraag om toevoeging af met tekstcode 130. Omzetting faillissement in Wsnp Wanneer een failliet zijn faillissement wil omzetten in een wettelijke schuldsanering, dan is hiervoor geen rechtsbijstand nodig. De failliet kan hiervoor een eenvoudig verzoek indienen bij de rechtbank (artikel 15b Fw en artikel 284 Fw). Aanbieden akkoord tijdens de Wsnp (geen toevoeging) Je verstrekt geen toevoeging voor het aanbieden van een akkoord aan alle schuldeisers tijdens de Wsnp, de rechtzoekende kan dit zelf. De bewindvoerder kan hierbij helpen, maar is dit niet verplicht. De rechtzoekende kan zich ook wenden tot de Sociaal Raadslieden of het Juridisch Loket. Zie achtergrondinformatie onder “5”. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 130. Hoger beroep weigering Wsnp (toevoeging) Tegen de afwijzing van het verzoek tot toepassing van de schuldsanering is binnen acht dagen hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof. Hiervoor verstrek je een toevoeging als het verzoek Wsnp is afgewezen of niet-ontvankelijk is verklaard. Hoger beroep beschikking RC (toevoeging) Je verstrekt een toevoeging voor een hoger beroep tegen een negatieve beschikking van de rechter-commissaris (RC). Zie achtergrondinformatie onder “6”. Verweer beëindiging Wsnp (toevoeging) Je verstrekt een toevoeging voor de eindzitting bij de rechtbank over het verweer tegen de tussentijdse of reguliere beëindiging van de Wsnp zonder schone lei, waarvoor de schuldenaar in persoon wordt uitgenodigd. Zelfredzaamheid bij beëindiging Wsnp (geen toevoeging) Je voegt niet toe voor het enkel negatief adviseren van de bewindvoerder over (tussentijdse) beëindiging Wsnp (schone lei). Rechtsbijstand van een advocaat is niet noodzakelijk in dat stadium. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 131. Soms wordt een schuldenaar uitgenodigd voor een verhoor, al dan niet voorafgaand aan een eindzitting. Rechtsbijstand van een advocaat is niet noodzakelijk in dat stadium. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 131. Een aanvraag toevoeging voor een schuldenaar die zelf verzoekt om tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling, de zogenaamde spijtoptantenregeling (art. 350 lid 1), wijs je af op zelfredzaamheid, met tekstcode 130. Geen schone lei (toevoeging) Voldoet een schuldenaar niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan kan de rechter beslissen de regeling te beëindigen zonder schone lei. In dat geval kan beroep worden ingesteld bij het hof (artikel 351 Fw) en verstrek je een toevoeging. Hoger beroep/cassatie beëindiging Wsnp (toevoeging) Voor het hoger beroep en cassatiehttp://rvr.org/images/ico_pdf.gif" alt="" /> verstrek je een toevoeging. 3. Algemeen Klachten over de bewindvoerder (geen toevoeging) Je verstrekt geen toevoeging voor het indienen van een: - (inhoudelijke) klacht tegen de bewindvoerderhttp://rvr.org/images/ico_pdf.gif" alt="" /> bij de RC op grond van art. 317 Faillissementswet; - verzoek om de bewindvoerder Wsnp te ontslaan; - klacht op grond van de klachtenregeling voor bewindvoerders bij de RvR; - beroep tegen de afwijzing van de klacht door de rechter-commissaris. Rechtzoekende kan dit zelf. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 130. Bereik , werkinstructie Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3 Voorbeelden bereik 1. Meerdere rechtzoekenden, één rechtsbelang Beide partners moeten een verzoek toelating Wsnp indienen. Wanneer tussen partners een gemeenschap van goederen bestaat is sprake van één rechtsbelang, want er is sprake van één gezamenlijke boedel (RB 's-Hertogenbosch AWB 08/3670). Zie paragraaf 1.2.1 2. Meerdere rechtzoekenden, meerdere rechtsbelangen Voor partners met huwelijkse voorwaarden en samenwonenden geldt dat zij afzonderlijke rechtsbelangen hebben. Elk heeft een eigen schuldenlast en alleen het eigen inkomen en vermogen wordt meegenomen in de regeling. Zie paragraaf 1.2.1 Eigen bijdrage Je houdt rekening met het inkomen en vermogen van de persoon waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor mensen die zijn toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen geldt standaard de laagste eigen bijdrage. Zie hiervoor de werkinstructie Financiële beoordeling, artikel 4 Bebr. Bewindvoerder Een aanvraag toevoeging voor de bewindvoerder zelf, in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden, wijs je af met tekstcode 163. Hier is sprake van een zakelijk rechtsbelang. Geschil Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Zie werkinstructie B010. LAT De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging. Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht. Achtergrondinformatie Informatie over curatele, bewind en mentorschap. Informatie over schuldsanering. Versie 4.01 (01-01-2015) (bron: http://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/faillissementrechtschuldsanering/o033-schuldsanering---betalingsregeling.html" target="_blank">Raad voor Rechtsbijstand)

Wat wij u bieden:

  1. Advocaat WSNP/ Schuldsanering
  2. Hulp bij hoger beroep WSNP
  3. Hulp voornemen afwijzing schuldsanering
  4. Hulp voornemen weigering schone lei
  5. Binnen 24 uur advocaat contact
  6. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  7. Email en 06-nummer advocaat
  8. Advocaat gaat mee naar uw zitting
  9. Vaste redelijke prijs. Ook Pro Deo!

Recht op rechtsbijstand (Raad Rechtsbijstand)

Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand? Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen betaalt een aanvrager wel een eigen bijdrage. Als een aanvrager is toegelaten in de Wsnp dan is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand dat, indien rechtsbijstand wordt verleend in de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, betreffende aanvrager de laagste eigen bijdrage betaalt. Als u tijdens de toepassing van de Wsnp gebruik wilt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand dan zoekt u een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand aan wil vragen. De advocaat moet de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u hoeft dit niet zelf te doen (Raad voor Rechtsbijstand).