Advocaat schuldsanering direct geregeld

Ons Pro Deo tarief voor schuldsanering

Hoger beroep tegen uw afwijzing schuldsanering of tussentijdse beëindiging, wordt bij schuldsaneringafgewezen.nl behandeld door een deskundig advocaat, die volledig gratis en vrijblijvend contact met u opneemt.

Onze advocaten werken in uw WSNP-zaak bij aanname (beroep bij Gerechtshof) altijd op pro-deo basis (pro-deo advocaat of gratis advocaat). U betaalt hiervoor alleen een eenmalige eigen bijdrage en bij schuldsanering is dit altijd de laagste!

Uw zaak wordt bij ons behandeld door een ervaren advocaat die weet wat die moet doen met uw afgeween schuldsanering. Dus niet door een stagiaire / beginneling. Zo kunt u voor een heel laag bedrag toch hulp krijgen van een ervaren advocaat zonder verrassingen en hoge kosten!

Vul direct het formulier in dan neemt een advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op in uw schuldsaneringzaak (klik hier) 

Schuldsanering WSNP (Rijksoverheid)

Wettelijke schuldsanering (bron: http://www.rijksoverheid.nl" target="_blank">www.rijksoverheid.nl) Heeft u schulden en komt u er met uw schuldeisers niet uit, dan kunt u wettelijke schuldsanering aanvragen. Dit is geregeld via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Schuldsanering biedt de mogelijkheid om toch van alle schulden af te komen. Wettelijke schuldsanering aanvragen Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn. Voordat een rechter een verzoek tot schuldsanering inwilligt, onderzoekt hij of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is. Een minnelijk akkoord houdt in dat u zelf afspraken maakt over de afbetaling van uw schulden. De rechtbank bekijkt ook hoe de schulden zijn ontstaan en of u volgens de wet te goeder trouw bent. U bent te goeder trouw als duidelijk is dat u geen misbruik maakt van de Wsnp. Aan de hand daarvan willigt de rechtbank het verzoek in of wijst het af. Goedkeuring schuldsanering door rechtbank Keurt de rechtbank het verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan verloopt de schuldsaneringsregeling als volgt: De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U bent verplicht om de bewindvoerder alle nodige informatie te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhuizing, scheiding of andere zaken die invloed hebben op uw financiële situatie. De rechtbank stelt het aflossingsbedrag vast en de duur van het traject. Meestal is dit 3 jaar. Er wordt berekend welk deel van uw inkomsten u mag houden. Van dit bedrag kunt u uw maandelijkse rekeningen en de huishoudkosten betalen. Alles boven dit bedrag wordt gebruikt om uw schulden af te lossen. Schuldeisers moeten meewerken aan de schuldsaneringsregeling. Ze mogen niet zelf doorgaan met het innen van de schulden. Afwijzing verzoek schuldsanering Wijst de rechtbank het verzoek af? Dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor is een advocaat nodig. Als u geen advocaat kunt betalen, heeft u recht op een bijdrage in de kosten voor rechtshulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Redenen voor afwijzing wettelijke schuldsanering De rechtbank kan een verzoek afwijzen als de schulden zijn ontstaan door: onverantwoord koopgedrag; fraude; een misdrijf. De rechter wijst een verzoek ook af als u in de afgelopen 10 jaar al eens een wettelijke schuldsaneringsregeling heeft gehad. Einde schuldsaneringsregeling De wettelijke schuldsanering duurt meestal ongeveer 3 jaar. Het bedrag dat u heeft gespaard tijdens de looptijd, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Lukt het u niet om binnen de schuldsaneringsregeling alle schulden af te lossen? Dan kan de rechtbank een ‘schone lei’ geven. U hoeft de rest van de schulden dan niet terug te betalen. De rechtbank beoordeelt hiervoor eerst of u aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Recht op rechtsbijstand (Raad Rechtsbijstand)

Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand? Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen betaalt een aanvrager wel een eigen bijdrage. Als een aanvrager is toegelaten in de Wsnp dan is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand dat, indien rechtsbijstand wordt verleend in de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, betreffende aanvrager de laagste eigen bijdrage betaalt. Als u tijdens de toepassing van de Wsnp gebruik wilt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand dan zoekt u een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand aan wil vragen. De advocaat moet de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u hoeft dit niet zelf te doen (Raad voor Rechtsbijstand).

Wat wij u bieden:

  1. Advocaat WSNP/ Schuldsanering
  2. Hulp bij hoger beroep WSNP
  3. Hulp voornemen afwijzing schuldsanering
  4. Hulp voornemen weigering schone lei
  5. Binnen 24 uur advocaat contact
  6. Vertrouwelijk gratis eerste gesprek
  7. Email en 06-nummer advocaat
  8. Advocaat gaat mee naar uw zitting
  9. Vaste redelijke prijs. Ook Pro Deo!